Διάταξη προαυλίου Καλές και Κακές Πρακτικές

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού μίας σχολικής αυλής παιχνιδιού και δραστηριοτήτων: 1. Σχεδιασμός μέσα από μία λογική συμμετοχικότητας 2. Σχεδιασμός με πρόνοια για ασφάλεια 3. Σχεδιασμός για όλες τις ηλικίες και δυνατότητες των παιδιών 4. Δημιουργία χώρων με ποικιλομορφία στο παιχνίδι και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 5. Εξοπλισμός με αντικείμενα και παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς 6. Σχεδιασμός με πρόνοια για εποχιακές δραστηριότητες 7. Σύνδεση των χώρων παιχνιδιού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8. Σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στα τοπικά οικοσυστήματα και στις τοπικές οικολογικές ανάγκες. 9. Σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού 10. Σχεδιασμός που να υπακούει στις αρχές της βιωσιμότητας και στη συντήρηση των συστημάτων. Πηγή: Design Guidelines for K-12 Outdoor Play and Learning Environments, Waterloo Region, District School Board

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:09 (EET)