Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις είναι βασική μέθοδος συλλογής πληροφοριών. Μέσα από την δόμηση ποσοτικών ή ποιοτικών τεχνικών ανάλογα με την πληροφορία που χρειάζεται να συγκεντρωθεί. o Ποσοτικές τεχνικές: Είναι οι τεχνικές που αφορούν κυρίως τη συλλογή αντικειμενικών και ποσοτικών στοιχείων, τα οποία προσπαθούν να διαμορφώσουν μία εικόνα της πραγματικότητας, με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για παράδειγμα και στατιστικές φόρμες, με γνώση ωστόσο, του περιορισμένου δείγματος ατόμων που μπορούν να συμπεριλάβουν o Ποιοτικές τεχνικές: Είναι εκείνες που επικεντρώνονται σε ποιοτικά στοιχεία με την έννοια του υποκειμενικού βιώματος (π.χ. του τοπίου) και επομένως αντιστοιχούν στην πιο προσωπική αντίληψη του κάθε ατόμου για το βίωμα του εν λόγω τόπου. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν κυρίως την αναζήτηση στοιχείων μέσα από συζητήσεις με ένα δείγμα ατόμων, με το στόχο να αναδειχθούν διαφορετικές αντιλήψεις και αισθήσεις. Αρκετές φορές είναι επιθυμητή και η συγκέντρωση αντικρουόμενων απόψεων που συγκροτούν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματικότητα o Τεχνικές που βασίζονται στην τεχνική του διαλόγου: Πρόκειται για τεχνικές οι οποίες αντλούν πληροφορίες μέσα από την πυροδότηση διαλόγων σε επίπεδο ομαδικών συνευρέσεων, με τη λογική ότι μέσα από τη διαλεκτική σχέση των συμμετεχόντων προκύπτουν στοιχεία για διάφορες προβληματικές, για τον τόπο, τις προτεινόμενες επιλύσεις και τις διάφορες απόψεις που κυριαρχούν. Στόχος είναι η ομάδα να μπορέσει να εντοπίσει σε ποια σημεία διαφωνεί και να μπορέσει να καλλιεργήσει ένα δίκτυο κοινών συλλογιστικών και δράσεων για τη συνέχιση του έργου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.commonspace.gr/
Δημιουργός Έμμυ Καρίμαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Χρηστάκη
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 15 Δεκέμβριος, 2021, 20:56 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 15:59 (EET)
Έτος 2021
Εκδότης Commonspace